odmienne od dotychczasowych podejść w szukaniu przyczyn powstawania zdarzeń materialnych w przyrodzie, wywołujących istnienie w niej względnej, trwającej zawsze tylko określony czas równowagi, powodującej te zdarzenia w określonych, także czasowych globalnych warunkach równowagi ogólnoświatowej, stanowiąc zarazem uwarunkowania tej ostatniej.

Wynikiem takiej równowagi czasowej zdarzeń cząstkowych w ramach czasowej równowagi globalnej w przyrodzie są na przykład cząsteczki „elementarne", które z kolei są cząstkami składowymi wszystkich następnych form podstawowych składników materii w postaci atomów, pierwiastków chemicznych, molekuł, komórek, tkanek itd., z których my i otaczający nas świat się składa, (bliżej na ten temat piszę w nieopublikowanym artykule pt. „Atlantyda — opisem modelu atomów"). (p. 4).

Dopiero w powyższym świetle staną się bardziej przejrzyste i zasadne zarówno ogólne warunki procesów homeostazy organizmów żywych, jak i osiągane rezultaty lecznicze przy pomocy metody B.S.M. oraz towarzyszące im zjawiska organiczne zachodzące pomiędzy trzymanymi rękami na głowie a mózgiem, oraz w całym organizmie.

Bilans energetyczny organizmów żywych wyraża się między innymi prawem zachowania energii (I prawo termodynamiki) — suma ciepła dostarczonego i wydatkowanego musi być równa zeru. W naszym przypadku należałoby dodać o wzmacnianiu energetycznym przedłużania czasowej równowagi procesów homeostatycznych przez dodatkowe źródło, jakim jest bioemanacja.

Na Ziemię dociera promieniowanie słoneczne w stosunkowo niewielkiej ilości, ale jest wystarczającym źródłem życia na niej, wywołującym cały łańcuch wyżej opisanych procesów kumulacji polowej postaci materii w korpuskuły, ale nie jedynym. Dalszy ciąg powyższego łańcucha kumulacji zdarzeń, powodujących ich czasową równowagę, objawiającą się w różnych formach obiektów materialnych w wyniku różnych rozgałęzień hierarchicznego swego rozwoju, przejawia się także w procesach fotosyntezy roślin, które są głównymi środkami pokarmowymi (energetycznymi) dla innych żywych gatunków, w tym także ludzi. Efekt absorpcji tej energii cieplnej (a raczej fotonowej) słońca przez rośliny, i w nich gromadzonej, pozwala w zasadniczym stopniu na aktywność, produktywność i sposób zachowania się ożywionych układów biologicznych świata zwierzęcego.

Organizmy żywe, które nie są w stanie zmienić swego środowiska naturalnego w sposób sztuczny, w celu zapewnienia sobie optymalnych warunków rozwoju, lub też zmienić teren swego

następna strona

spis treści

str.38    Eugeniusz Uchnast - Samoleczenie Bioemanacyjnym Sprzężeniem z Mózgiem - BSM